Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego proszeni są o rzetelne uzupełnienie w zgłoszeniu miejsca faktycznego zamieszkania.

(Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.)  
 

Zarządzenia w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
 

 Oddział przedszkolny  w Szkole Podstawowej - termin składania wniosków od 01.03.2023 do 14.03.2023

 

 Klasa I uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły - termin złożenia do 17 marca 2023

 

 Klasa I uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły - termin złożenia od 13.03.2022 do 17.03.2023 

Klasa IV oddział sportowy-  termin złożenia od 01.03.2023 do 07.03.2023

 

W roku szkolnym 2023/2024 w oddziale sportowym organizowanym w klasie IV prowadzone będą zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w zakresie;

Przeprowadzenie prób sprawnościowych kandydatom, którzy będą kontynuować naukę w szkole od klasy IV oraz  złożyli wniosek o przyjęcie do klasy sportowej odbędzie się w hali sportowej 13 marca 2023 r. o godzinie 12.00.

  • piłka ręczna- dziewczęta
  • piłka nożna – chłopcy

Wnioski do świetlicy