• Historia i patron

    • iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    • Historia szkoły

    • „Miłość i służba nadają sens naszemu życiu”.
     Jan Paweł II


     1 września 1990 roku, kiedy to na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania została założona Szkoła Podstawowa w Kleosinie z klasami I - III. Do wydania decyzji przyczynił się wielki zapał i aktywność Heleny Popławskiej – wieloletniego pracownika oświaty, którą powołano na dyrektora tej szkoły. Początkowo szkoła funkcjonowała w budynku zastępczym - stołówce Peberolu. 

     Trzy lata później władze gminy, kuratorium oraz mieszkańcy Kleosina zaangażowali się w budowę nowej szkoły, a całym przedsięwzięciem kierował Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Kleosinie. 10 października 1993 r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły i podpisania aktu erekcyjnego.

     1 września 1995 r. decyzją Kuratora Oświaty w Białymstoku zmieniono strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej w Kleosinie poprzez podwyższenie stopnia organizacyjnego z klas I- III do I – VIII. Dnia 15 lutego 1996 roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły. 

     We wrześniu 1997 roku powołano Urszulę Oksztulską na stanowisko wicedyrektora. W następnym roku szkole nadano imię Jana Pawła II. W ramach reformy edukacji w 1999 roku założono Gimnazjum w Kleosinie, a dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum została Teresa Zarzecka. W dniu 29 kwietnia 2001 roku oddano do użytku sale gimnastyczną. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w ramach zmiany organizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum utworzono Zespół Szkół w Kleosinie, a funkcję dyrektora tej placówki powierzono Teresie Zarzeckiej, wicedyrektorów zaś Urszuli Oksztulskiej i Grażynie Smoczek. Kilka dni później uroczyście otworzona została biblioteka szkolna. Kolejnym krokiem związanym ze zmianami organizacyjnymi było przeniesienie imienia Jana Pawła II na Zespół Szkół w Kleosinie, którego dokonano w dniu 16 października 2003 roku.

     1 września 2006 r. stanowisko dyrektora objęła Bożena Nienałtowska. Wicedyrektorami zostały: Ewa Toczyńska i Barbara Rezanow. Pod koniec 2006 roku teren szkoły został wzbogacony o nowe boisko wielofuncyjne.

     1 września 2011 r. powołano nowego dyrektora szkoły Marcina Hoduna oraz wicedyrektorów: Grażynę Rutkowską oraz Barbarę Mazurek. W 2013 roku na zagospodarowanym terenie szkoły powstał plac zabaw dla dzieci, tereny rekreacyjne oraz parking.

     Z dniem 1.09.2019 roku zostało zlikwidowane gimnazjum i powstała ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. 

     1.09.2022 roku nastąpiła kolejna zmiana. Utworzono Zespół Szkół w Kleosinie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Przedszkole w Kleosinie. Funkcję dyrektora pełni Marcin Hodun, a wicedyrektorami są: Grażyna Rutkowska, Barbara Mazurek i Małgorzata Bańkowska. 

    • Patron szkoły

    • „A przecież nie cały umieram, to.
     Co we mnie niezniszczalne trwa”.
     Jan Paweł II


     Życie i pontyfikat Jana Pawła II wywarło ogromny wpływ praktycznie na wszystkie dziedziny życia. Wartości rodzinne, religijne, wspólnota narodowa, ekumenizm czyli po prostu troska o drugiego człowieka nie powinna być tylko postulatem, a raczej celem do którego powinniśmy dążyć w wychowaniu młodzieży.

     Nasza szkoła od momentu nadania imienia Jana Pawła II stara się aktywnie kultywować osobę i wartości jakie reprezentuje spuścizna po naszym wielkim rodaku. Placówka aktywnie włączyła się w funkcjonowanie Ogólnopolskiej i Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

     Do najcenniejszych inicjatyw należy zorganizowanie przy współpracy Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej Białostockiej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku dwóch konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Byliśmy też współorganizatorami w I i II Białostockiego Forum Inicjatyw Papieskich.

     Ważnym momentem w życiu szkoły i całej społeczności lokalnej było zorganizowanie koncertu urodzinowego poświęconego pamięci Patrona Szkoły. Szkoła aktywnie włączyła się w sprowadzenie Pociągu Papieskiego z Krakowa do Białegostoku. 

     Dla Podlaskiej Rodziny Szkół organizujemy Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły oraz Konkurs Religijnej Poezji Śpiewanej i Pieśni Religijnej. Społeczność szkolna uczestniczy w cyklicznie powtarzających się różnorodnych konkursach plastycznych, konkursach wiedzy, zawodach sportowych, spotkaniach modlitewnych i zjazdach. Dzieci i młodzież biorą udział w licznych pielgrzymkach do miejsc związanych z osobą Patrona. Uroczyście świętujemy rocznice związane z ważnymi datami z życia Papieża z udziałem społeczności lokalnej, współorganizujemy festyny dla mieszkańców Kleosina i okolic.

     Szkoła aktywnie kultywuje również patriotyzm, postawę społeczną o obywatelską, a także tolerancję i otwartość na drugiego człowieka.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20
   • sekretariat@zskleosin.pl
   • 85 663-21-63
   • Zambrowska 20 16-001 Kleosin Poland
   • dankarc@zskleosin.onmicrosoft.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych